Privacy

Disclaimer

Privacyverklaring  

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, wilt het GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin je informeren over de verwerkingen die wij met je persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

1 Verantwoordelijken

Het schoolbestuur, GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle gegevens van leerlingen en leerplichtverantwoordelijken.

Binnen onze school is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via info@descheepvaartschool.be.

Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van onze instellingen kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel.

2 Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

Op onze instellingen verwerken wij gegevens van leerlingen en leerplichtverantwoordelijken omwille van de volgende doelen:

 • leerlingenrekrutering;
 • leerlingenadministratie;
 • leerlingenbegeleiding;
 • leerlingenevaluatie;
 • public relations;
 • toezicht op telecommunicatie;
 • camerabewaking.

2.2 Verwerkte gegevens van leerlingen

Om de leerling in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in onze instellingen is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);
 • persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
 • elektronische identificatiegegevens (met i.h.b. MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies, verbindingsmomenten);
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);
 • gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);
 • opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);
 • aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);
 • afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);
 • bewakingsbeelden.

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige school waar de leerling ingeschreven was.

2.3 Verwerkte gegevens van de leerplichtverantwoordelijke

Om de leerling in te schrijven, te begeleiden en op te volgen is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • elementaire identificatiegegevens;
 • gezinssamenstelling;
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen).

2.4 Ontvangers

 • Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel van jouw gegevens;
 • het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;
 • bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.

2.5 Verwerkers

Binnen GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens:

 • Smartschool
 • Informat

2.6 Voorwaarden

De gegevens van de leerlingen zullen verwerkt worden zolang ze bij ons ingeschreven zijn, of zolang ze nodig zijn om hen te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid op onze instellingen kan je opvragen via: info@descheepvaartschool.be.

3 Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

Je kan je steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: je mag vragen welke gegevens van jou er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: je mag steeds de gegevens die de school van jou heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: indien je fouten in je gegevens vindt, mag je vragen om dit aan te passen. Je kan ook aanvullingen toevoegen aan je gegevens;
 • recht op gegevenswissing: je kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien je bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien je bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke);
 • recht van bezwaar: indien je niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van jou verwerkt worden, kan je je hiertegen verzetten;
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) je gegevens (zie § 3.3), dan kan je je hiertegen verzetten;
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men je voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan je ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Voor meer uitleg over of om je op een van deze rechten te beroepen, gelieve je intern te richten tot info@descheepvaartschool.be. Bij eventuele disputen of twijfel, kan je je ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

3.2 Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:

 • toezicht op telecommunicatie;
 • de in § 2.4 vermelde doorgifte van jouw gegevens aan onderwijsinspectie.

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

Op  onze instellingen worden noch leerlingen, noch studenten, noch internen, noch leerplichtverantwoordelijken onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens

De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de inschrijving op GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin te kunnen starten. Met uitzondering van:

 • rijksregisternummer;
 • gezondheidsgegevens;
 • afbeeldingen (voor public relations);

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin hecht belang aan je privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin, adres, email adres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing:

Je kan je kosteloos verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan je je steeds richten tot GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen, info@descheepvaartschool.be

De persoonsgegevens die je mogelijk verstrekt via applicaties binnen de domeinen descheepvaartschool.be zullen niet worden doorgegeven aan derden.

GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin-website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

“Cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Cookies die op deze site worden gebruikt

Onze website maakt gebruik van cookies, zoals bijna alle websites, om je de best mogelijke ervaring te bieden bij het surfen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer je door websites bladert

Onze cookies helpen ons om:

 • Onze website te laten werken zoals je verwacht
 • Je instellingen tijdens en tussen bezoeken te onthouden
 • de snelheid / veiligheid van de site te verbeteren
 • toe te staan dat je pagina’s deelt met sociale netwerken zoals Facebook
 • Voortdurend onze website voor je te verbeteren
 • onze service efficiënter te maken

We gebruiken geen cookies om:

 • persoonlijk identificeerbare informatie (zonder je uitdrukkelijke toestemming) te verzamelen
 • gevoelige informatie (zonder je uitdrukkelijke toestemming) te verzamelen
 • Gegevens door te geven aan advertentienetwerken
 • Persoonlijke identificeerbare gegevens door te geven aan derden

Je kan meer informatie krijgen over alle cookies die we hieronder gebruiken.

Ons toestemming geven om cookies te gebruiken

Als de instellingen in de software die je gebruikt om deze website (je browser) te bekijken, zijn aangepast om cookies te accepteren, nemen wij dit en door je gebruik van onze website, aan dat je hiermee akkoord gaat. Mocht je cookies van onze site willen verwijderen of niet gebruiken, dan kan je hieronder leren hoe je dit kunt doen, maar dit zal waarschijnlijk betekenen dat onze site niet werkt zoals je zou verwachten.

Website Functie Cookies

We gebruiken cookies om onze website te laten werken, inclusief:

 • Je zoekinstellingen onthouden

Er is geen manier om te voorkomen dat deze cookies worden ingesteld indien je de zoekfunctie wenst te gebruiken.

Functies van derden

Onze site bevat, zoals de meeste websites, functionaliteit die door derden wordt aangeboden. Een voorbeeld is een ingesloten YouTube-video. Onze website bevat de volgende cookies:

 • Google

Anonieme statistieken van bezoekersstatistieken

De website gebruikt cookies om bezoekersstatistieken samen te stellen. Deze geven cijferdata weer zoals bezoekersaantallen, het type technologie waarmee gesurft wordt, de tijd die besteed wordt op de site, welke pagina’s bezocht worden. Deze data helpt bij het identificeren van technische problemen, het toegankelijker maken en bij het verbeteren van de werking van de site. Deze analyseprogramma’s vertellen ons ook of en hoe, op anonieme basis, mensen deze site bereikten (bijv. via een zoekmachine) en of ze er al eerder waren geweest.

Cookies uitschakelen

U kan cookies gewoonlijk uitschakelen door je browserinstellingen aan te passen en zo te voorkomen dat cookies worden geaccepteerd (lees hier hoe je cookies kunt gebruiken). Dit zal echter – waarschijnlijk – de functionaliteit van onze website beperken, aangezien cookies een standaard onderdeel zijn van de meeste moderne websites.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.